1.ISO 41001 มาตรฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรอาคาร

ISO 41001 มาตรฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรอาคาร

by admin
19 views

ISO 41001 เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management หรือ FM) ที่มีประสิทธิผล

โดยมอบกรอบการทำงานให้กับองค์กรในการพัฒนา นำไปใช้ และรักษาแนวทางปฏิบัติ FM ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงการทำงาน ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น 

มาตรฐานนี้จะแนะนำวิธีการจัดการและพัฒนากระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืนและปรับวัตถุประสงค์ FM ให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ใช้ได้กับทุกองค์กร โดยไม่คำนึงถึงประเภท ขนาด และลักษณะของกิจกรรมที่ดำเนินการ

โดย FM มีปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

2.โดย Facility Management หรือ FM มีปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

  • การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ : การใช้พื้นที่ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วของการทำงาน การสื่อสาร และปรับให้เข้ากับความต้องการขององค์กร
  • การจัดการสินทรัพย์ : การดูแลให้สินทรัพย์ได้รับการบำรุงรักษาและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาวงจรชีวิตและผลกระทบต่อการเงินและการดำเนินงาน
  • แนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน : การใช้นโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนด้านทรัพยากร
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง : ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับทางกฎหมายในขณะที่ใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อระบุและลดความเสี่ยง
  • การบูรณาการเทคโนโลยี : การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระบบอัตโนมัติ ตลอดจนประสิทธิภาพและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น
  • สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน : การสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และกระตุ้นให้เกิดแรงใจ เพื่อเพิ่มความเป็นอยู่และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
  • การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ : การพัฒนาแผนการทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถทำงานได้ในกรณีฉุกเฉินและการหยุดชะงักจากเหตุผลต่างๆ
  • การจัดการทางการเงิน : การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน และการวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
  • แผนการทำงานกับซัพพลายเออร์ : ดูแลการเจรจาสัญญาอย่างมีกลยุทธ์และประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์สำหรับบริการและผลิตภัณฑ์
  • คุณภาพและการปรับปรุง : การสร้างมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับบริการและสภาพแวดล้อมของอาคาร

ในส่วนของ ISO 41001 มีปัจจัยสำคัญดังนี้

1. ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

3.ISO 41001 เน้นย้ำถึงความต้องการที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและการจัดตำแหน่งเชิง

ISO 41001 เน้นย้ำถึงความต้องการที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงสุดขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความมุ่งมั่นโดยการบูรณาการกลยุทธ์ FM เข้ากับเป้าหมายขององค์กร การรักษาความปลอดภัยทรัพยากรที่เพียงพอ และการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การกำหนดนโยบาย FM ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร ความเป็นผู้นำระดับนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไปสู่การยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการ FM

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ในส่วนนี้ต้องมีการวางแผนอย่างพิถีพิถันเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์จากโอกาส กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ FM ที่สมจริงและวัดผลได้ ซึ่งสะท้อนความต้องการในการดำเนินงานขององค์กรและแรงบันดาลใจในอนาคต กลยุทธ์นี้ครอบคลุมทั้งการดำเนินการในระยะสั้นและแผนระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบการทำงานที่แข็งแกร่งและตอบสนองสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการขององค์กรที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

3. การจัดสรรทรัพยากรและการสนับสนุน

การจัดการทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญ โดยจำเป็นต้องมีการจัดหาทรัพยากรบุคคล เทคนิค และการเงินที่จำเป็น โครงสร้างการสนับสนุนนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถและการรับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอระหว่างบุคคลภายในระบบ FM สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการจัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน รับรองความโปร่งใสและการไหลเวียนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ FM ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4. การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน

ความสำเร็จในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับการวางแผนโดยละเอียดและมาตรการควบคุมที่เข้มงวด กระบวนการเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรการ FM ที่ปฏิบัตินั้นตรงตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เมื่อจ้างบุคคลภายนอก มาตรฐาน ISO 41001 จะเน้นถึงความสำคัญของการรักษาการควบคุมกระบวนการจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร แนวทางที่ครอบคลุมนี้รับประกันว่าบริการต่างๆ จากภายนอก จะตรงตามความคาดหวังด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ

5. การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

การประเมินประสิทธิภาพเป็นกระบวนการที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่า KPI ในการทำงานนั้นอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่องค์กรก็ต้องการแนวทางเชิงปริมาณเพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ การทบทวนประสิทธิภาพหรือคุณภาพของฝ่ายบริหารเป็นระยะๆ ก็สำคัญเช่นเดียวกัน

6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ISO 41001 สนับสนุนวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยจำเป็นต้องมีกลยุทธ์เชิงรุกในการระบุและแก้ไขความไม่สอดคล้องภายในระบบ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ ความเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร กระบวนการนี้ส่งเสริมความยืดหยุ่น ช่วยให้ระบบ FM เติบโตและพัฒนาได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าระบบยังคงเป็นองค์ประกอบที่แข็งแกร่งและสำคัญของกรอบกลยุทธ์ขององค์กร

Related Posts

เกี่ยวกับเรา

logo KNZWEB

แหล่งรวมข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถค้นหาความรู้และคำแนะนำได้ฟรี!

เรื่องล่าสุด