HotWork_01

ข้อควรระวัง และอันตรายจาก Hot Work

by admin
32 views

งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนมักมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน เช่น ประกายไฟจากงานเชื่อมของวัสดุไวไฟในพื้นที่นั้นอาจส่งผลให้เกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้

บุคลากรอาจได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียทรัพย์สินได้ การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยมีการคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเป็นสำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน ควรระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากงานที่มีความร้อนและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HotWork_02

1. ข้อควรระวังก่อนปฎิบัติงานเกี่ยวกับความร้อน

 • ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่คุณจะใช้ในงานว่าอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานหรือไม่ อะไรก็ตามที่มีปัญหาควรทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ก่อนที่จะใช้งาน
 • ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น เสื้อคลุมความร้อน แว่นตาป้องกันตา หมวกป้องกันศีรษะ และถุงมือทนความร้อน
 • ตรวจสอบสถานที่ทำงานและการขจัดความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานที่มีความร้อน เพื่อให้คุณและคนงานรอบข้างปลอดภัย
 • จัดเก็บวัสดุที่ติดไฟได้และไวไฟอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และความร้อนที่ไม่คาดคิดในสภาวะที่คุณทำงานได้อย่างปลอดภัย
 • การเตรียมถังดับเพลิงและกล่องปฐมพยาบาลให้พร้อมจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในสภาวะที่มีความร้อน และช่วยให้สามารถรับมือกับอุบัติเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นงานที่แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้หรือเหตุไม่คาดคิดตามมาทีหลัง
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการดำเนินการ Hot Work เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเชิงไฟไหม้และความเสียหายต่อคนงานและทรัพย์สิน

HotWork_03

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานที่มีความร้อน

 • ประกายไฟ เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีความร้อน การทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ถ้ามีสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดการระเบิดหรือการลุกลามของไฟ การระมัดระวังเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่มีความร้อนควรมีความตระหนักอยู่เสมอ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
 • สารไวไฟ การทำงานที่มีความร้อนใกล้พื้นที่ที่มีสารไวไฟเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย อาจมีเศษที่ร้อนติดไฟไปโดนถูกสารไวไฟได้ และสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
 • พื้นผิวที่ร้อน ในสถานการณ์ที่มีสินค้าหรือวัสดุไวไฟอยู่ในบริเวณที่มีการทำงานที่มีความร้อน การระมัดระวังและการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคนงานและสถานที่ทำงาน
 • การถ่ายเทความร้อนเมื่อทำงานกับท่อเหล็ก การทำงานที่มีความร้อนสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างมาก เพราะความร้อนนี้สามารถถ่ายโอนไปยังพื้นผิวอื่นที่ติดไฟได้ง่าย
 • สภาพแวดล้อมที่เกิดการระเบิดได้  ควันและก๊าซต่างๆ มีความเสี่ยงในการติดไฟอย่างมากในอากาศ ควรระมัดระวังเมื่อมีการสัมผัสกับความร้อนจากการทำงาน เนื่องจากมันอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ และอาจเกิดการระเบิดในกรณีที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

HotWork_04

3. มาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยเมื่อทำงานที่มีความร้อน

 • หลีกเลี่ยงงานที่ใช้ความร้อน ในสถานที่ทำงานที่มีการใช้ความร้อนอยู่เป็นประจำ เราควรพิจารณากระบวนการและกิจกรรมทางเลือกเพื่อลดงานที่ใช้ความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้
 • เตรียมใบอนุญาตทำงาน Hot Work การเตรียมใบอนุญาตและการควบคุมความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมความเสี่ยงในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนให้แน่ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ผู้ที่จัดเตรียมใบอนุญาตควรมีความสามารถ ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
 • เคลียร์พื้นที่และจัดการวัสดุที่ไม่จำเป็นออก การรักษาสถานที่ทำงานให้ปราศจากวัสดุ ขยะ หรือสิ่งไม่จำเป็นออก จะช่วยให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น การลื่นล้มหรือสะดุดล้ม และพื้นที่สะอาดโล่ง ยังช่วยให้สามารถอพยพคนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น
 • กำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำงานที่มีความร้อน ควรมีการกำหนดพื้นที่ไว้สำหรับการทำงานที่มีความร้อน เช่น เชื่อม การบัดกรี และงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับความร้อนหรือเปลวไฟ การสร้างพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับงานที่ใช้ความร้อนช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 • คนงานต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Hot Work ผู้ปฎิบัติงานควรผ่านการพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
 • อุปกรณ์ป้องกันและเสื้อผ้าที่ทนไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เหมาะสำหรับช่วยให้คนงานปลอดภัยจากความร้อน ประกายไฟ ควัน และรังสีอันตราย และควรมีการฝึกอบรมและปฏิบัติใช้อุปกรณ์ PPE อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมความเสี่ยงในงานที่มีความร้อน

สรุป

Hot Work Permit เป็นระบบอนุญาตที่มีความสำคัญสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะทำงานและมีการตรวจสอบและรายงานตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำงาน การทำงานที่มีความร้อนมีความเสี่ยงที่ร้ายแรงไม่เพียงแต่เกิดไฟไหม้เท่านั้น ยังสามารถเกิดการระเบิดและสามารถส่งผลให้เกิดควันและก๊าซอันตราย การใช้ระบบ Hot Work Permit ช่วยให้การทำงานที่มีความร้อนมีการควบคุมและเป็นไปอย่างปลอดภัยสำหรับทุกคนในสถานที่ทำงาน

เกี่ยวกับเรา

logo KNZWEB

แหล่งรวมข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถค้นหาความรู้และคำแนะนำได้ฟรี!

เรื่องล่าสุด